Stephen Daldry

 

- Billy Elliot (Stephen Daldry, 2000) – Cassius Abreu

- O Leitor (Stephen Daldry, 2008) – Cassius Abreu/Adney Silva