Elia Kazan

!

 

- Vidas Amargas (Elia Kazan, 1955) – Thiago Macêdo Correia